View Single Post
  #1 (permalink)  
Old 2nd January 2014
harvey harvey is offline
Junior Member
BS.Player Newbie
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 1
Rep Power: 0
harvey is on a distinguished road
Cool i use greek and format in another language !!!!

the probleme is this :00:00:05,573 --> 00:00:08,007
<i>Ç ÓÜñïí åßíáé ðïëý áóôåßá,</i>

2
00:00:08,042 --> 00:00:10,911
<i>áëëÜ Ý÷åé ëéãüôåñç ðßóôç óôïí
Áìåñéêáíéêü áôïìéóìü êé áðü ìÝíá.</i>

3
00:00:10,945 --> 00:00:12,912
Ðåñßìåíå, Ý÷ù ðïëý...

eng is ok but the greek i have a problem
Reply With Quote
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20