Official BS.Player forums

Official BS.Player forums (http://forum.bsplayer.com/)
-   Bug Reports And Codecs (http://forum.bsplayer.com/bug-reports-codecs/)
-   -   i use greek and format in another language !!!! (http://forum.bsplayer.com/bug-reports-codecs/26820-i-use-greek-format-another-language.html)

harvey 2nd January 2014 05:30 PM

i use greek and format in another language !!!!
 
the probleme is this :00:00:05,573 --> 00:00:08,007
<i>Ç ÓÜñïí åßíáé ðïëý áóôåßá,</i>

2
00:00:08,042 --> 00:00:10,911
<i>áëëÜ Ý÷åé ëéãüôåñç ðßóôç óôïí
Áìåñéêáíéêü áôïìéóìü êé áðü ìÝíá.</i>

3
00:00:10,945 --> 00:00:12,912
Ðåñßìåíå, Ý÷ù ðïëý...

eng is ok but the greek i have a problem


All times are GMT +1. The time now is 05:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
Ad Management plugin by RedTyger


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20